Op 20 november stemden 15 van de 19 gemeenteraadsleden voor een fusie met buurgemeente Puurs. Onze burgemeester, die hiertoe het initiatief nam, beleefde een woelig politiek jaar. Wij peilden naar zijn ervaringen.

• Peter, hoe kijk je nu zelf terug op die voorbije maanden?

Het is zeker een hectische periode geweest. Nergens lag er immers een uitgeschreven scenario voor zo’n ingrijpende operatie klaar. Je weet voor jezelf wel dat het de enig juiste keuze is om de gemeente een toekomstperspectief te bieden, maar je weet ook dat een groep mensen zich hoe dan ook zal verzetten. Ik wist ook dat onze coalitiepartner als lokale partij niet zou staan springen om over de brug te komen. Persoonlijk vond ik echter de dubbelzinnige houding vanuit Bornem het pijnlijkst: enerzijds geen fusie Klein-Brabant willen, maar anderzijds wel verwarring zaaien; gelukkig is dat gaandeweg wat bijgestuurd.

• Waarom ben je ondanks al die hindernissen toch blijven doorgaan?

Omdat er voor Sint-Amands geen alternatief is. Dat bleek ook duidelijk uit het fusierapport. Zonder de fusie zou het over enkele jaren compleet vastlopen. Mét de fusie verhoogt de bestuurskracht, verbetert de dienstverlening en blijven belangrijke investeringen mogelijk, mede dank zij de fusiebonus die jaarlijks 1 miljoen euro extra beleidsruimte geeft voor de volgende 15 jaar. Een deel van die bonus zal trouwens terugvloeien naar de burgers in de vorm van belastingverlaging en dat is dan nog maar één van de voordelen van deze fusie.

• Je spreekt van belangrijke investeringen die mogelijk blijven; waaraan denk je dan?

Er zijn deze legislatuur al belangrijke projecten uitgevoerd of nog bezig, denk maar aan GC De Nestel en aan de rioleringswerken van Aquafin. Voor andere ligt al geld opzij, maar die wachten nog op uitvoering, zoals het project van de Ganzenweide en de parking in Oppuurs én het woonproject in Lippelo. Belangrijke projecten voor de volgende jaren zijn onder meer de herinrichting van de dorpskern in Lippelo en de heraanleg van belangrijke straten, zoals de Kattestraat in Oppuurs en Larendries in Sint-Amands en natuurlijk de heraanleg van de Kaai. De financiering van dat alles zou niet mogelijk zijn zonder de fusie.

• Hoe zal de fusie nu verder vorm krijgen?

Ik vind het heel belangrijk dat onze twee gemeenten één hecht geheel vormen. Er wordt een bureau aangesteld dat hiervoor de krijtlijnen moet uittekenen, waarbij ook een inspraakronde voor alle geïnteresseerde burgers wordt voorzien. Tegelijk moet er respect zijn voor de eigenheid van elk van onze acht lokale leefgemeenschappen, die wij via een uitgebreidere dienstverlening in de bestaande dienstencentra, of waar daar nood aan is via een nieuw mobiel dienstencentrum, nog extra willen versterken.

• Collega Koen Van den Heuvel is voorgesteld als lijsttrekker en kandidaat burgemeester. Welk engagement mogen we dan van jou nog verwachten?

Ik werk heel goed met collega Koen samen en ik sta volledig achter zijn lijsttrekkerschap. Als deze fusie een succes wordt, is ons onderling vertrouwen daarin een belangrijke factor. Op economisch vlak heeft hij Puurs aan de top van de regio gebracht en hij heeft een enorm netwerk uitgebouwd. Vriend en tegenstander erkennen dat Puurs onder zijn burgemeesterschap is uitgegroeid tot een moderne gemeente voor iedereen. Ik weet dat hij voor Sint-Amands dezelfde ambitie heeft en dus gaat het belang van onze inwoners voor op mijn carrière.

Ik heb onze gemeente bewust naar deze fusie geleid en het zou onlogisch overkomen als ik dan nu geen verantwoordelijkheid zou opnemen. Daarom zal ik met de andere kandidaten op de lijst gaan staan. Als de kiezer mij volgend jaar het vertrouwen geeft, zal ik er persoonlijk op toezien dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en wil ik mij samen met Koen en een sterke ploeg gedurende zes jaar inzetten voor een geslaagde fusie.